21 Chiến Lược

P Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

0879 036 868

Hotline 24/24

8:00 - 17:30

làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Nghiệp vụ bảo vệ môi trường

Mục tiêu đào tạo

– Kiến thức:

 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ môi trường.
 • Hiểu và phân loại được các loại rác thải: chất thải sinh hoạt, chất thải rắn, chất thải nguy hại,…
 • Hiểu được quy trình xử lý các loại rác thải
 • Đọc và giải thích được các ký hiệu tem nhãn phân loại chất thải.

– Kỹ năng:

 • Thực hiện được các biên pháp giảm thiểu & phân loại rác thải tại doanh nghiệp.
 • Thu gom và xử lý rác thải đúng quy trình.
 • Thực hiện được các biện pháp xử lý môi trường tạm thời có liên quan đến sự cố tràn dầu
 • Kiểm tra và đôn đốc các bộ phận khác thu gom chất thải và phân loại đúng quy trình

Thời gian đào tạo

 • Thời gian học thực tế: 288 giờ
 • Hoặc tương đương: 03 tháng đào tạo.
 • Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học: 08 giờ).
 • Tổng cộng thời gian đào tạo : 304 giờ.

Nội dung đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường

 • Môđun 1: Khái niệm về môi trường – sự cố môi trường – Chất thải.
 • Môđun 2: Các biện pháp giảm thiểu & quản lý – phân loại chất thải – xử lý chất thải.
 • Môđun 3: Thu gom & quản lý chất thải nguy hại.
 • Môđun 4: Sự cố tràn dầu & Biện pháp xử lý
 • Ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học.